NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

KIEDY NIE JEST POTRZEBNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Dodano: 08.01.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Nieruchomości i architektura,  ocena: 4,  rodzaj: Ogólnodostępny
Dzięki rządowemu projektowi nowelizacji ustawy Prawo budowlane, zostanie zniesiony wymóg posiadania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dzięki temu zostanie znacznie skrócony czas na procedury związane z rozpoczęciem inwestycji.
Obecne obowiązujące przepisy posiadają wiele takich zwolnień, ale nie zawierają najważniejszego argumentu – budowy domu.
Proponowana nowelizacja zakłada, że wystarczy samo zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym. Na podstawie tych informacji będzie wydana tzw. zgoda budowlana. Będzie dotyczyło to budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Ponadto nowelizacją zostaną objęte budynki zgłoszone do przebudowy , o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
Należy w tym momencie sprawdzić, na jakie działania nie wymagane jest pozwolenie na budowę na podstawie obecnie obowiązujących przepisów:
Budowa
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających za-budowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5. wiat przystankowych i peronowych;
6. budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8. parkometrów z własnym zasilaniem;
9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;
17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji kablowej;
21. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
22. obiektów małej architektury;
23. ogrodzeń;
24. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27. instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Roboty budowlane
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
5. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
7. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
8. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych, budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.8)), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
9. wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
10. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
11. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
12. montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
13. instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
4
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły