NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
512redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA W ŚWIETLE DYREKTYWY UNIJNEJ.

Dodano: 01.08.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Nieruchomości i architektura,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Sektor budownictwa odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej. Redukcja zużycia energii w tej dziedzinie stanowi priorytet, którego kluczem jest konieczność osiągania coraz lepszej efektywności energetycznej. Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku wpisują się w te założenia.
W Polsce regulacje prawne związane z energooszczędnością budynków, charakterystykami energetycznymi a także świadectwem energetycznym zostały wprowadzone poprzez Ustawę – Prawo budowlane oraz jej tekst jednolity, rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jako rozporządzenia wykonawcze oraz dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Powyższe akty prawne regulowały takie sprawy jak, dane, które muszą być opracowane, kto może sporządzać opracowania, jakie budynki są zwolnione z takich opracowań. W związku z koniecznością ujednolicenia i zawarcia wszystkich niezbędnych danych i wymogów w jednym, ale najważniejszym akcie prawnym, jakim jest ustawa, ustawodawca postanowił powołać taki akt prawny. Drugim czynnikiem, który wpłynął na potrzebę regulacji prawnej w tej sferze jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jest ona bardzo ważnym aktem prawnym, ponieważ zawiera wytyczne dla wszystkich państw członkowskich.
Dyrektywa ta ma na celu promować charakterystyki energetyczne domów, ich części lub modułów budynków. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia na terenach swoich krajów, tryb obliczania charakterystyki energetycznej budynków, która musi uwzględniać następujące elementy:

• właściwości cieplne budynku (np. charakterystyka cieplna, izolacja);
• wyposażenie grzewcze oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę;
• instalacje klimatyzacyjne;
• zintegrowaną instalację oświetleniową;
• wewnętrzne warunki klimatyczne;

Pod uwagę należy brać również pozytywne oddziaływanie takich elementów jak, lokalne warunki nasłonecznienia, naturalne oświetlenie, wytwarzanie energii elektrycznej drogą kogeneracji oraz miejskie lub zbiorowe systemy grzewcze i chłodnicze. Zgodnie z omawianą dyrektywą muszą być także ustalone minimalne wymagania. Członkowie Unii zostali zobowiązani do wdrożenia, zgodnie z powyższymi zasadami obliczeniowymi, minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej. Muszą być one uaktualniane co 5 lat. Przy ustalaniu minimalnych wymagań należy dokonać rozróżnienia pomiędzy nowymi i istniejącymi budynkami oraz między różnymi kategoriami budynków.
W przypadku budynków nowych, wymagania te muszą być bezwzględnie respektowane. Dlatego jeszcze przed wybudowaniem, musi być wykonana analiza wykonalności, dotyczącej instalacji systemów zaopatrywania w energię odnawialną, pomp ciepła, miejskich lub zbiorczych systemów grzewczych i chłodzących oraz systemów kogeneracji. Jeżeli natomiast chodzi o budynki istniejące, które poddawane są znaczącym pracom remontowym, należy zadbać o poprawę charakterystyki energetycznej, w taki sposób, aby spełniała ona minimalne wymagania. Z wymagań tych zwolnione mogą być budynki następujących typów : budynki urzędowe chronione (np. budynki zabytkowe), budynki wykorzystywane jako miejsca kultu,
budynki tymczasowe, budynki mieszkalne użytkowane w ograniczonym czasie w trakcie roku. Natomiast, gdy są instalowane od nowa, wymieniane lub modernizowane, takie systemy techniczne budynków, jak systemy ogrzewania, system ciepłej wody użytkowej, system klimatyzacji oraz duże instalacje wentylacyjne, powinny spełniać wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej. Elementy budynków, które wchodzą w skład przegród zewnętrznych budynków i mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną tych przegród (np. ramy okienne), także powinny spełniać minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej, gdy są wymieniane lub remontowane, tak by osiągnąć optymalny poziom w zależności od kosztów.
Za każdym razem, gdy budynek jest budowany lub remontowany, przepisy niniejszej dyrektywy mocno preferują wprowadzanie inteligentnych systemów pomiarowych zużywania energii, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Cel przepisów unijnych jest nad wyraz widoczny, jest nim budynek o nieomal zerowym zużyciu energii. Do końca grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki będę musiały się cechować taką właściwością. Natomiast nowe budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością powinny spełniać te same kryteria po 31 grudnia 2018 roku. Zobowiązuje się do uzyskania tego rodzaju budynków poprzez wprowadzanie planów krajowych, które maja uwzględniać : opis sposobu, w jaki państwo członkowskie stosuje definicję budynków o nieomal zerowym zużyciu energii, cele pośrednie, które mają poprawić charakterystykę energetyczną nowych budynków do 2015 roku, informacje związane ze środkami finansowymi przyjętymi, by zachęcić do poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa unijna wprowadza konieczność stworzenia listy aktualnych i proponowanych instrumentów, których celem będzie promocja poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Lista taka musi być uaktualniana co trzy lata. Ponadto wprowadzony zostaje system wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zawierać on musi, między innymi, informacje na temat zużycia energetycznego budynków oraz zalecenia w dziedzinie obniżania kosztów. Kiedy budynek lub moduł budynku jest wystawiany na sprzedaż lub wynajmowany, wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa charakterystyki energetycznej powinien pojawić się w reklamach publikowanych w mediach komercyjnych. Przy budowie, sprzedaży albo wynajmie budynku lub modułu budynku należy okazać to świadectwo nowemu lokatorowi lub potencjalnemu nabywcy, a następnie przekazać je nabywcy lub nowemu lokatorowi. Natomiast budynki, których całkowitą powierzchnię powyżej 500 m2 zajmuje organ władzy publicznej, i budynki, w których całkowita powierzchnia powyżej 500 m2 jest często odwiedzana przez ludność, świadectwo energetyczne należy wywiesić w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu ( limit ten zostanie obniżony do 250 m2 od 9 lipca 2015 roku).
Państwa członkowskie zobowiązane są również do wdrożenia systemu regularnych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji budynków.
Poniżej, kilka szczegółowych uregulowań, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków a wynikają z dyrektywy unijnej. Należą do nich:

• uszczegółowione informacje dotyczące celów oraz mierników niezbędnych do osiągnięcia celów. Dyrektywa realizuje cele przyjęte przez Komisję Europejską, tj. obniżenie o 5-6 % końcowego zużycia energii w UE w 2020 roku i zmniejszenia w 2020 roku łącznej emisji dwutlenku węgla w UE o 4-5%. Miernikiem pozwalającym na ocenę osiągnięcie pierwszego z w/w celów będzie zmiana wskaźników rocznego zapotrzebowania budynków na energię pierwotną, wyrażoną w kWh/m2/rok, natomiast zmiana rocznej emisji dwutlenku węgla, uwzględniana w świadectwie charakterystyki energetycznej w ton/rok.

• zmiana w zakresie informacji o korzyściach pozafinansowych, kosztach dla osób fizycznych oraz informacji na temat osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków. Treść tego punktu otrzymała brzmienie : Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez władze publiczne powinno mieć pozytywny wpływ na przyszłe administrowanie tych budynków, zwłaszcza w kontekście przyszłych prac mających na celu ograniczenie zużycia energii, które generuje istotne koszty jego utrzymania w czasie eksploatacji. Uzyskanie konkretnych danych powinno być powodem i bodźcem do dalszego działania, np. ubiegania się o częściowe sfinansowanie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych z licznych dofinansowań do tej grupy budynków. Warto mieć na uwadze, że przyszłe wymagania od tej grupy budynków, z uwagi na fakt, że sektor publiczny ma pełnić wzorcową rolę, będą wymagały 3% oszczędności w skali roku do poziomu wymagań minimalnych ze stycznia 2014 roku. Pozytywnym aspektem w kontekście korzyści pozafinansowych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problem związany z koniecznością racjonalizacji zużycia energii w budownictwie poprzez chociażby proste mechanizmy szybkiego zwrotu kosztów w czasie eksploatacji oraz poprzez promowanie proefektywnościowych postaw (tzn. wykorzystania urządzeń o poprawiających charakterystykę energetyczną budynku, realizowanie zaleceń zawartych w świadectwach energetycznych, wypełnianie wzorcowej roli sektora publicznego). Żadna z grup społecznych nie poniesie dodatkowych, w stosunku do obecnie funkcjonujących kosztów, związanych z procesem inwestorskim. Szacuje się, że zwiększy się koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o ok. 20% z powodu zwiększenia jego zakresu merytorycznego. W związku z zamiarem zniesienia egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectw oraz umożliwieniem wykonywania świadectw przez osoby z wykształceniem w stopniu inżyniera (przy spełnieniu pozostałych warunków) przewiduje się zwiększenie liczby osób chcących zdobyć uprawnienia. Wzrośnie również zapotrzebowanie na świadectwa, w związku z objęciem obowiązkiem wykonywania świadectw budynków zajmowanych przez władze publiczne.

• została zmieniona treść zapisów dotyczących prowadzenia centralnego rejestru ekspertów. Otrzymał on brzmienie : W związku z koniecznością wdrożenia obowiązku, który ma na celu zapewnienie publicznej dostępności regularnie aktualizowanych list wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów zostanie stworzony centralny rejestr, który zawierać będzie aktualizowane listy osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz świadectw, protokołów z kontroli oraz rejestr budynków użyteczności publicznej. Wdrożenie rejestru finansowane jest z programu Efektywności Banku Światowego.
Sytuacja energetyczna naszego kraju, przy wysokim zużyciu energii w stosunku do energii z krajowych nośników, uzależnia państwo polskie od zagranicznych dostaw. Dlatego jest szczególnie ważne minimalizowanie zapotrzebowania na energię a w efekcie na zewnętrzne dostawy energii czy jej nośników. Struktura surowcowa zasobów krajowych powoduje znaczącą emisję gazów cieplarnianych i nawet budowa elektrowni jądrowej w istotny sposób, tej sytuacji nie zmieni. Także opieranie prognoz zmniejszenia emisji opartych na wydobyciu gazu łupkowego nie upoważnia do zaniechania procesów poprawy efektywności energetycznej. Ważnym elementem sytuacji energetycznej jest wzrost cen energii, ma to znaczenie nie tylko w skali mikro (dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw) ale i makro, z uwagi na negatywny wpływ na bilans płatniczy. Racjonalne zmniejszenie zużycia energii jest warunkiem koniecznym dla poprawy bilansu energetycznego i wielkości emisji CO2. Dlatego zapisy dyrektywy należy w optymalnym stopniu wykorzystać do stworzenia instrumentów wpływających na obniżenie zużycia energii i zapewnienia budowy nowych obiektów o radykalnie mniejszym zużyciu energii w czasie ich użytkowania. Równocześnie należy pamiętać, że dyrektywa jest dla państw członkowskich wiążąca co do celu, a nie literalnych zapisów, nie racjonalne byłoby dosłowne wprowadzenie do naszego porządku prawnego niektórych jej przepisów.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły