NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?

Regulamin portalu


REGULAMIN
SERWISU SPRAWNYFACHOWIEC.PL
 
§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług przez serwis internetowy sprawnyfachowiec.pl w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem oraz zasady korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl. Prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl określa niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa polskiego. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl znajdującego się na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl.
2. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z portalu sprawnyfachowiec.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży, zlecenia oraz ich realizacji pomiędzy Użytkownikami. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Językiem stosownym w relacjach między Administratorem właścicielem serwisu, a Użytkownikiem serwisu sprawnyfachowiec.pl jest język polski.
 
§ 2
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1. Serwis sprawnyfachowiec.pl – portal internetowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.sprawnyfachowiec.pl.
2. Regulamin serwisu – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu sprawnyfachowiec.pl oraz zasady świadczenia usług, prawa i obowiązki Użytkowników.
3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.
4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu sprawnyfachowiec.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownikami są również osoby niezarejestrowane w serwisie sprawnyfachowiec.pl przeglądające część ogólnodostępną serwisu.
6. Zarejestrowany Użytkownik - każdy podmiot/osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny i aktywowała konto w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
7. Konto standard - konto utworzone przez użytkownika przy rejestracji, o indywidualnej nazwie prowadzone przez serwis dla użytkownika, na którym gromadzone są dane o użytkowniku, konto standard przeznaczone jest dla użytkowników zarejestrowanych, którzy chcą umieszczać i sprzedawać utwory, oraz dodawać ogłoszenia, dodawać posty, korzystać z forum, dodawać zdjęcia, tworzyć galerię, zawierać znajomości w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl, korzystać z usług społecznościowych w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl.
 8. Konto wydawcy - konto utworzone przez użytkownika przy rejestracji, o indywidualnej nazwie       prowadzone przez serwis dla użytkownika, na którym gromadzone są dane o użytkowniku, konto  wydawcy przeznaczone jest dla użytkowników, którzy zainteresowani są kupnem utworów   umieszczonych przez użytkowników w serwisie utworów na sprzedaż, bądź zawarciem zlecenia w  ramach usług zamów redaktora, zamów artykuł, jak również dodawaniem ogłoszeń, przeglądaniem treści serwisu sprawnyfachowiec.pl. prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami.
 9. Redaktor - użytkownik zarejestrowany w serwisie, który aktywował konto standard i umieścił w serwisie internetowym sprawnyfachowiec.pl co najmniej jeden utwór.
10. Wydawca - użytkownik zarejestrowany w serwisie, który aktywował konto wydawcy i zainteresowany jest nabywaniem umieszczonych w serwisie utworów, zamówieniem redaktora, zamówieniem artykułu.
11. Email - unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta Użytkownika.
12. Hasło - ciąg znaków (minimum 8) ustalonych przez Użytkownika służących do identyfikacji Użytkownika, w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do konta utworzonego przez Użytkownika zarejestrowanego, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
13. Utwory – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakikolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażania stanowiący przedmiot praw autorskich. Przedmiotem praw autorskich są m.in. utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi ( literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne itp.), plastyczne, fotograficzne, muzyczne i słowno- muzyczne.
14. Fragment utworu - część utworu wskazana przez Użytkownika, która jest nieodpłatnie dostępna dla innych Użytkowników.
15. Cena netto - część ceny publikowanego utworu, która przypada Użytkownikowi sprzedającemu utwór lub wykonującemu zlecenie.
16. Cena brutto - cena sprzedaży utworu, wynagrodzenia za zlecenie wykonania usługi w ramach zamów redaktora/zamów artykuł, w skład ceny wchodzi cena netto, opłata dla serwisu sprawnyfachowiec.pl, podatki.
17. Cennik - ustalone przez Właściciela serwisu sprawnyfachowiec.pl wysokości opłat za korzystanie z usług serwisu.
18. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamiany, pracy, oferowanych usług itp. na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
19. Ogłoszenie promowane - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamiany, pracy, oferowanych usług itp. na warunkach przewidzianych w Regulaminie, opłacone przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie w celu ich wyróżnienia z pośród pozostałych ofert Użytkowników.
20. Czas emisji - czas, w którym ogłoszenie jest emitowane na stronie serwisu sprawnyfachowiec.pl.
21. Produkt — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
22. Ranking – prowadzony przez serwis sprawnyfachowiec.pl zawierający statystyki sprzedanych i wykonanych w ramach realizacji usług zamów redaktora, zamów artykuł przez redaktora Utworów.
23. Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez serwis sprawnyfachowiec.pl, umożliwiające Użytkownikom zarejestrowanym nawiązywanie znajomości i utrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami serwisu sprawnyfachowiec.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, zamieszczania materiałów, zdjęć, informacji i udostępnianie ich innym Użytkownikom serwisu.
24. Sprzedaż/zakup utworu - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość prezentowania Utworów w serwisie oraz umożliwienie Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Utworów za pośrednictwem serwisu sprawnyfachowiec.pl.
25. Zamów Redaktora/zamów artykuł - usługa w serwisie sprawnyfachowiec.pl polegająca na zleceniu Użytkownikowi posiadającemu aktywne konto standard przygotowanie, wykonanie Utworu, materiału dziennikarskiego, wykonanie usługi dziennikarskiej.
26. Administrator serwisu - Marcin Kieszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ABITON” Marcin Kieszniewski ul. Jacka Malczewskiego 15, 62-510 Konin, NIP 6652633875, REGON 302620068.
 
§ 3
Warunki techniczne
1. Do korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl niezbędne są:
 • dostęp do sieci Internet oraz urządzenia wraz z przeglądarką internetową;
 • przeglądarka internetowa skonfigurowana w taki sposób, aby mogła obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script;
 • zarejestrowanie się w serwisie oraz aktywowanie konta Użytkownika i zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego Loginu;
 • posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W celu świadczenia usług serwis internetowy sprawnyfachowiec.pl korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez serwis internetowy sprawnyfachowiec.pl. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Użytkownik może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
3. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl dołoży wszelkich starań, aby wszelkie usługi dostępne w ramach serwisu działały bez zakłóceń, administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy/zakłócenia w działaniu serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl spowodowane siłą wyższą bądź niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
7. Serwis sprawnyfachowiec.pl nie gwarantuje dostępności i bezbłędnego działania udostępnionych systemów internetowych przez cały czas. Ze względu na trudności techniczne, niezależne od serwisu sprawnyfachowiec.pl, mogą wystąpić przerwy w uzyskaniu dostępu do systemu lub zakłócenia transmisji.
 
§ 4
Ogólne zasady korzystania z serwisu sprawnyfachowiec.pl
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl i jego akceptacją.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, prawa autorskiego i własności intelektualnej, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, celami serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich i administratora serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany w szczególności jest do:
a. korzystania z serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl w sposób niezakłócający innym podmiotom korzystania z serwisu sprawnyfachowiec.pl z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
b.korzystania z serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
4. Zabrania się Użytkownikowi kilkukrotnej rejestracji w serwisie sprawnyfachowiec.pl na tego samego rodzaju kontach tj. kontach standard i kontach wydawcy oraz korzystania z kont należących do innych Użytkowników.
5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie innym osobom hasła dostępu do konta. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane przy pomocy podanych przez siebie danych.
6. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu sprawnyfachowiec.pl oraz jego poszczególnych stron.
7. Zabrania się wykorzystywania serwisu sprawnyfachowiec.pl w celach związanych z działalnością komercyjną wykraczającą poza usługi świadczone przez serwis sprawnyfachowiec.pl, a w szczególności do wysyłania informacji w charakterze reklam towarów i usług nie powiązanych z działalnością serwisu sprawnyfachowiec.pl.
8. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizowania zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z serwisu sprawnyfachowiec.pl.
9. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim bądź międzynarodowym prawem, dobrymi obyczajami, obraźliwych, nawołujących do łamania prawa, naruszających zasady etyczne, normy społeczne i obyczajowe itp., a także sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 
§ 5
Rejestracja
1. Użytkownicy chcący korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu muszą się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu i zaakceptować postanowienia regulaminu.
2. Użytkownik przed rejestracją dokonuje wyboru konta użytkownika. W serwisie internetowym dostępne są dwa rodzaje kont.
3. Jeden użytkownik może posiadać maksymalnie po jednym rodzaju kont to jest jedno konto standardowe i jedno konto wydawcy.
4. Rejestracja w serwisie sprawnyfachowiec.pl jest bezpłatna.
5. Rejestracja odbywa się na stronach serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są gwiazdką.
6. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Użytkownik podaje adres email oraz hasło, które będą służyć jego identyfikacji w serwisie sprawnyfachowiec.pl Dodatkowo przy rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska.
7. Użytkownicy po rejestracji i aktywowaniu konta, którzy umieszczają w serwisie sprawnyfachowiec.pl utwory na sprzedaż bądź zlecają lub przyjmują zlecenie w ramach usług „zamów redaktora”, „ zamów artykuł”, po zalogowaniu się do serwisu sprawnyfachowiec.pl na swoje konto zobowiązani są do wypełnienia dodatkowego formularza do rozliczeń finansowych i uzyskania wypłaty środków.
8. Po rejestracji i aktywowaniu konta Użytkownik po zalogowaniu się do serwisu w ramach swojego profilu może podać w swoim profilu dodatkowe informacje między innymi takie jak: miasto, obszar działania, zainteresowania, rodzaje aktywności zawodowej. Serwis sprawnyfachowiec.pl pozostawia Użytkownikom w tym zakresie swobodę i wybór podawanych przez nich danych. W zależności od uznania Użytkownika serwis umożliwia podanie większego zakresu danych.
9. Użytkownik rejestrujący się jednocześnie na koncie standard i koncie wydawcy zobowiązany jest do podania dwóch aktywnych adresów email po jednym dla każdego konta. Jeden adres email nie może identyfikować więcej niż jedno konto utworzone w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
10. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wypełnione przez niego pola zostaną utracone.
11. Użytkownik po wypełnieniu całego formularza rejestracyjnego otrzymuje na podany adres email link aktywacyjny do konta oraz treść Regulaminu.
12. W celu aktywowania Konta Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia chęci rejestracji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na podany przez Użytkownika adres email.
13. Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim swojego Konta.
14. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania konta w serwisie na inne podmioty, bez zgody Administratora serwisu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Poprzez rejestrację w serwisie sprawnyfachowiec.pl Użytkownik oświadcza, że:
a. dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu;
b. zapoznał się postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
c. podane przez niego dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich; 
d. podanie danych osobowych lub informacji dotyczących innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za uprzednią zgodą tych osób;
e. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w ramach świadczenia usług i korzystania z portalu sprawnyfachowiec.pl;
f. wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres email lub w formie sms informacji, ofert handlowych i materiałów reklamowych, ankiet, sondaży związanych z działalnością serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl oraz obsługą techniczną konta;
g. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności zawierania dodatkowych umów.
16. Użytkownik w każdym czasie może dokonywać zmian danych Konta podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem adresu email.
17. Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, wszelkich zamieszczonych dobrowolnie przez Użytkownika w serwisie sprawnyfachowiec.pl materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 
§ 6
Usunięcie/zablokowanie konta
1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto. W tym celu użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość email do Administratora informującą o chęci usunięcia konta.
2. Po otrzymaniu emaila Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w drodze mailowej lub telefonicznej w celu potwierdzenia chęci usunięcia konta. Po potwierdzeniu chęci usunięcia konta Administrator usunie konto, o czym poinformuje mailowo Użytkownika. W przypadku usunięcia konta Użytkownik rozwiązuje umowę o współpracy.
3. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika zarejestrowanego, który rażąco narusza postanowienia regulaminu, umowy o współpracy lub podejmuje działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, przepisami prawa lub narusza dobre imię serwisu sprawnyfachowiec.pl lub zakłóca jego działanie.
4. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika zarejestrowanego, który publikuje szkodliwe treści w szczególności nawołujące do przemocy, bezprawne, obraźliwe, dyskryminujące ze względu na rasę, kulturę, przynależność etniczną lub religijną, pornograficzne, naruszające dobre obyczaje, mające na celu zniesławienie lub zastraszanie konkretnej osoby, powiązane z wirusami, robakami, robotami i innym szkodliwym oprogramowaniem.
5. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika w przypadku gdy:
 • podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników lub serwisu sprawnyfachowiec.pl;
 • narusza postanowienia regulaminu, bądź przepisy prawa;
 • nie wykonał obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży;
 • nie wykonał obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia/ współpracy.
6. Blokada trwa przez okres niezbędny do usunięcia naruszenia lub skutków działań szkodliwych oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegających ich powstaniu w przyszłości. Administrator ma prawo stałego usunięcia Konta oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, którego działania uznaje za szczególnie szkodliwe dla funkcjonowania lub interesów serwisu sprawnyfachowiec.pl.
7. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych niezbędnych do rozliczeń finansowych administrator serwisu ma prawo wezwać Użytkownika do niezwłocznego uzupełnienia danych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie wysyłane jest na podany przez Użytkownika adres email. Administrator ma prawo zablokować konto i wstrzymać wszelkie wypłaty środków pieniężnych do czasu zweryfikowania poprawności uzupełnionych danych.
8. Usunięcie konta jest równoznaczne z utratą wszystkich danych, materiałów znajdujących się na koncie Użytkownika.
9. W przypadku usunięcia konta przez Administratora ponowne założenie konta jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Administratora w formie pisemnej.
 
§ 7
Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. Administrator świadczy usługi za pośrednictwem serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl znajdującego się na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl.
2. Celem serwisu internetowego sprawnyfachowiec.pl jest przede wszystkim umożliwienie współpracy pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi serwisie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży utworów umieszczanych w serwisie sprawnyfachowiec.pl, umieszczenie ogłoszeń oraz współpracy w ramach usług zamów redaktora, zamów artykuł.
3. Serwis sprawnyfachowiec.pl umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym i posiadającym aktywne konta standard zawieranie umów, sprzedaży utworów umieszczonych przez nich w serwisie sprawnyfachowiec.pl oraz zawieranie umów zlecenia na przygotowanie utworu w ramach usług zamów redaktora, zamów artykuł z Użytkownikami zarejestrowanymi i posiadającymi konto wydawcy i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
4. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi posiadającymi aktywne konto standard a Użytkownikami zarejestrowanymi posiadającymi aktywne konto wydawcy i nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną oraz jakościową przeznaczonych do sprzedaży bądź przygotowanych na zlecenie utworów przez Użytkowników.
5. Serwis sprawnyfachowiec.pl zapewnia obsługę finansową transakcji i techniczną.
6. Serwis sprawnyfachowiec.pl w ramach działania portalu świadczy również usługi społecznościowe, umożliwiające Użytkownikom m.in. nawiązywanie kontaktów, prowadzenie rozmów, umieszczanie zdjęć, tworzenie galerii, zamieszczanie informacji, materiałów informacyjnych, nawiązywanie kontaktów itp.
7. Usługi świadczone w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 
§ 8
Prawa i obowiązki użytkowników
1. Każdy zarejestrowany Użytkownik i posiadający aktywne konto standard ma prawo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie m.in. do:
 • umieszczania ogłoszeń w serwisie sprawnyfachowiec.pl;
 • umieszczania utworów w serwisie sprawnyfachowiec.pl;
 • przeglądania utworów umieszczonych w serwisie sprawnyfachowiec.pl;
 • korzystania z forum w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl;
 • korzystania z usług społecznościowych;
 • świadczenia usług w ramach usługi zamów redaktora/zamów artykuł;
 • edycji i zmiany swoich danych;
 • usunięcia konta.
2. Użytkownik posiadający aktywne konto standard po zalogowaniu się na konto może określić miejsce działania poprzez wskazanie województw, jak również określić specjalizację poprzez wskazanie kategorii np. sport, moda, historia, wydarzenia kulturalne.
3. Każdy zarejestrowany Użytkownik i posiadający aktywne konto wydawcy ma prawo na zasadach określonych w Regulaminie m.in. do:
 • umieszczania ogłoszeń w serwisie sprawnyfachowiec.pl;
 • przeglądania utworów umieszczonych w serwisie sprawnyfachowiec.pl;
 • zakupu utworów wystawionych na sprzedaż przez Użytkowników posiadających aktywne konto standard;
 • korzystania z usług zamów redaktora/zamów artykuł;
 • korzystania z usług społecznościowych;
 • edycji i zmiany swoich danych;
 • usunięcia konta.
4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz powstrzymać się od naruszania prywatności innych użytkowników, poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o pozostałych użytkownikach bez ich zgody i wiedzy chyba, że jest to dozwolone przez przepisy prawa.
5. Każdy Użytkownik może bezpłatnie w ramach serwisu stworzyć swój profil zawierający informacje o Użytkowniku, jego aktywności zawodowej, zainteresowaniach, obszarze działania, określić, czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o złożonych zamówieniach na usługi zamów redaktora, zamów artykuł.
6. W ramach swojego profilu Użytkownik może określić, które informacje będą widoczne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
7. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach usług społecznościowych w ramach swojego konta może tworzyć galerię zdjęć. Użytkownik zarejestrowany ma prawo umieszczać w galerii wyłącznie zdjęcia, których jest autorem oraz na których widnieje jego wizerunek. Umieszczenie zdjęć przedstawiających inne osoby, bądź też zdjęć, których autorem jest osoba trzecia, jest zabronione, chyba że użytkownik posiada zezwolenie od autora takich zdjęć na opublikowanie ich w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
8. W galeriach zabrania się publikowania zdjęć, w szczególności o charakterze pornograficznym, naruszające dobre obyczaje, obraźliwych, dyskryminujących pod względem etnicznym, kulturalnym, wyznaniowym, nawołujące do przemocy.
9.Za pośrednictwem serwisu sprawnyfachowiec.pl Użytkownicy zarejestrowani, po zalogowaniu się do serwisu sprawnyfachowiec.pl mogą zadawać pytania w związku z utworami, materiałami, bądź zamówieniami umieszczonymi w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
10. Treść zadanych pytań przez Użytkowników wysyłana jest automatycznie na konto Użytkownika, do którego skierowane jest pytanie. Po wysłaniu pytania Użytkownik otrzymuje wiadomość na swoje konto w serwisie sprawnyfachowiec.pl i dodatkowo otrzymuje powiadomienie na adres email podany przy rejestracji w serwisie sprawnyfachowiec.pl. Informacje wymieniane przez Użytkowników nie mogą naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 9
Ogłoszenia
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia. Treść ogłoszenia musi być zgodna z stanem faktycznym. Zamieszczenie ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji.
2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników serwisu sprawny fachowiec.pl Wraz z umieszczeniem ogłoszenia na stronie www.sprawnyfachowiec.pl udostępniony jest formularz kontaktowy, który pozwala na bezpośrednie skontaktowanie się z Użytkownikiem wystawiającym ogłoszenie.
3. Ten sam produkt może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia w serwisie sprawnyfachowiec.pl
4. Publikacja ogłoszeń w serwisie sprawnyfachowiec.pl jest bezpłatna.
5. Podstawowy czas emisji ogłoszenia w serwisie sprawnyfachowiec.pl wynosi 14 dni i może być przedłużany na zasadach określonych w Regulaminie.
 
§ 10
Umieszczanie ogłoszeń
1. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie sprawnyfachowiec.pl następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl w tym umieszczenia treści ogłoszenia poprzez wypełnienie pól w formularzu oznaczonych jako obowiązkowe, podania swojego adresu email, oraz akceptacji Regulaminu.
2. Na podany w formularzu przez Użytkownika w serwisie sprawnyfachowiec.pl adres email po zamieszczeniu ogłoszenia zostanie przesłana informacja potwierdzająca umieszczenie ogłoszenia w serwisie sprawnyfachowiec.pl., a dla niezarejestrowanych Użytkowników umieszczających ogłoszenie zostanie przesłany link do aktywacji ogłoszenia.
3. Niezarejestrowany w serwisie Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia zamieszczonego ogłoszenia w serwisie sprawnyfachowiec.pl poprzez kliknięcie w link aktywacyjny ogłoszenia przysłany na podany w formularzu adres email. Po aktywacji ogłoszenie zostaje umieszczone w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
4. Za pomocą formularza ogłoszeń Użytkownik może również dodać do ogłoszenia zdjęcia od 1 do maksymalnie 4 zdjęć w formacie jpg.
5. Użytkownik nie może w treści ogłoszenia zamieszczać adresów email, numerów telefonów, identyfikatorów komunikatorów internetowych. Do umieszczenia w/w danych służy formularz kontaktowy. Administrator zastrzega, że ogłoszenia zwierające w treści w/w dane zostaną usunięte.
6. Czas emisji ogłoszenia wynosi 14 dni i jest liczony od momentu umieszczenia ogłoszenia na stronie www.sprawnyfachowiec.pl.
7. W czasie emisji ogłoszenia Użytkownik Zarejestrowany może modyfikować jego treść lub usunąć ogłoszenie.
8. Ogłoszenie może być umieszczone wyłącznie w języku polskim.
9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne z stanem prawnym i faktycznym, a ich publikacja nie narusza praw i interesu serwisu sprawnyfachowiec.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
10. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w serwisie sprawnyfachowiec.pl zapewnia, że podane przez niego treści ogłoszenia nie naruszają praw osób trzecich, są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, a umieszczone dane są prawdziwe i nie wprowadzają użytkowników w błąd, w szczególności co do właściwości serwisu.
11. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich działach stosownie do ich treści – w innym przypadku ogłoszenie może zostać usunięte przez Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl.
12. Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń w serwisie. Jednak ogłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu może być umieszczone tylko raz. Powtórne ogłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu jest możliwe po upływie czasu emisji.
13. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie przez Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl.
14. Publikując materiały, treści i dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 
§ 11
Ogłoszenia promowane
1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu płatnych usług:
 • umieszczenie na początku listy;
 • podświetlenie innym kolorem ogłoszenia;
 • przedłużenie emisji promocji ogłoszenia.
2. Umieszczenie na początku listy – ogłoszenie jest umieszczane na liście wyników wyszukiwania w ramce „promowane ogłoszenia” zamieszczonej na początku listy ogłoszeń.
3. Podświetlenie innym kolorem- jest to graficzne wyróżnienie ogłoszenia poprzez podświetlenie go innym kolorem.
4. Przedłużenie emisji promocji ogłoszenia- jest to przedłużenie okresu emisji ogłoszenia.
5. Każda z usług promowania ogłoszenia jest płatna i udostępniana jest na określony okres emisji ogłoszenia.
6. Zamieszczenie ogłoszenia promowanego w serwisie sprawnyfachowiec.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.sprawnyfachowiec.pl w tym umieszczenia treści ogłoszenia poprzez wypełnienie pól w formularzu oznaczonych jako obowiązkowe, podania swojego adresu email, oraz akceptacji Regulaminu i wyboru sposobu aktywacji promowanego ogłoszenia, a następnie dokonanie aktywacji promowanego ogłoszenia.
7. Aktywacja promowanego ogłoszenia następuje poprzez dokonanie płatności w pełnej wymagalnej kwocie. Płatność za promowanie ogłoszenia może zostać dokonana za pomocą mikro płatności tj. wysłania sms na podany w formularzu numer telefonu, bądź za pomocą przelewu internetowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej payU.
8. Aktywacja ogłoszenia promowanego następuje:
 • Przy dokonaniu płatności w drodze sms po otrzymaniu wiadomości od Operatora płatności sms o otrzymaniu wpłaty;
 • Przy dokonaniu płatności za pomocą przelewu internetowego po zaksięgowaniu wpłaty;
 • Przy dokonaniu płatności systemem payU – po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu wpłaty.
9. Emisja Ogłoszenia następuje nie później niż w ciągu 24 godzin od aktywacji ogłoszenia.
10. Użytkownik zarejestrowany w okresie emisji ogłoszenia promowanego może modyfikować jego treść lub usunąć ogłoszenie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronach serwisu sprawnyfachowiec.pl.
11. Uruchomienie każdej z opcji promocji ogłoszenia bądź przedłużenia ogłoszenia następuje po wyborze tej opcji, wymaga aktywacji w sposób określony w ust.3,4,5,6, niniejszego §.
12. Wybór okresu emisji ogłoszenia należy do Użytkownika. Minimalny okres promocji ogłoszenia to 7 dni. Okres emisji promowanego ogłoszenia może być przedłużany. Przedłużenie okresu emisji ogłoszenia następuje po aktywacji w sposób określony w ust.3,4,5,6, niniejszego §.
 
§ 12
Umieszczanie utworów
1. Użytkownik zarejestrowany i posiadający aktywne konto standard mogą umieszczać (publikować) w serwisie sprawnyfachowiec.pl utwory, bądź przyjmować zlecenia w ramach usług serwisu „zamów redaktora” lub „zamów artykuł”.
2. Użytkownik posiadający konto standard po zalogowaniu się na swoje konto może w zakładce „publikuj utwory” za pomocą odpowiedniej funkcji serwisu sprawnyfachowiec.pl dodać utwór.
3. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w serwisie sprawnyfachowiec.pl lub wystawiać na sprzedaż utworów będących cudzą własnością do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
4. W sytuacji, gdy Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do utworu, a autorskie prawa osobiste przysługują innej osobie, Użytkownik zobowiązany jest do określenia w treści utworu, osoby której przysługują autorskie prawa osobiste do utworu, chyba że umowa między Użytkownikiem a osobą której przysługują osobiste prawa autorskie do utworu stanowi inaczej.
5. Użytkownikowi nie wolno poza portalem sprawnyfachowiec.pl sprzedawać i udostępniać (publikować) utworów umieszczonych w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
6. Użytkownikowi nie wolno w treści Utworu zamieszać informacji, ofert, danych kontaktowych, teleadresowych nakłaniających do zakupu lub zlecenia usługi zamów artykuł, zamów redaktora poza serwisem sprawnyfachowiec.pl.
7. Po dodaniu utworu Użytkownik za pomocą funkcji systemu określa dostępność utworu oraz czy utwór jest na sprzedaż.
8. Użytkownik uprawniony jest do umieszczenia utworów ogólnodostępnych, których treść jest widoczna dla wszystkich użytkowników oraz utworów dostępnych w ograniczonej wersji. Dostępność utworu dla innych Użytkowników określa Użytkownik umieszczający utwór w serwisie sprawnyfachowiec.pl poprzez użycie odpowiednich funkcji serwisu sprawnyfachowiec.pl dostępnych na koncie Użytkownika.
 
§ 13
Sprzedaż utworów
1. W serwisie sprawnyfachowiec.pl Użytkownik posiadający aktywne konto standard za pomocą funkcji systemu może wystawić utwór na sprzedaż.
2. Użytkownik wystawiający utwór na sprzedaż określa: kategorię , gatunek i tytuł utworu oraz liczbę znaków.
3. Użytkownik umieszczający utwór na sprzedaż w serwisie sprawnyfachowiec.pl określa, jaka część utworu ma być widoczna tzn. czy ma być widoczny cały utwór, czy część utworu ograniczona do określonej liczby znaków.
4. Przy wystawieniu utworu na sprzedaż Użytkownik określa cenę netto lub wystawia utwór zgodnie z cennikiem serwisu sprawnyfachowiec.pl. Cennik przygotowany przez serwis sprawnyfachowiec.pl zawiera cenę netto. Do ceny netto doliczana jest prowizja właściciela serwisu sprawnyfachowiec.pl oraz należne podatki i opłata za obsługę finansową.
5. W serwisie sprawnyfachowiec.pl dla Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych widoczna jest cena brutto.
6. Użytkownik zarejestrowany, który umieścił utwór na sprzedaż może w każdej chwili przed zawarciem transakcji edytować utwór i zmienić cenę netto utworu, aż do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
7. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi posiadającymi aktywne konto standard a Użytkownikami zarejestrowanymi posiadającymi aktywne konto wydawcy i nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną oraz jakościową przeznaczonych do sprzedaży bądź przygotowanych na zlecenie utworów.
8. Za datę zawarcia umowy sprzedaży Utworu uznaję się datę dokonania przez Użytkownika posiadającego konto wydawcy płatności za dany utwór. Za datę dokonania płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie właściciela serwisu lub otrzymanie informacji od Operatora płatności sms lub płatności systemu PayU o otrzymaniu wpłaty.
9. Po sprzedaży utworu utwór zostanie usunięty z oferty serwisu sprawnyfachowiec.pl bez możliwości ponownego wystawienia przez Użytkownika tego utworu, chyba że strony sprzedaży na podstawie osobnego porozumienia postanowią inaczej. W takiej sytuacji Użytkownik posiadający aktywne konto standard przesyła Administratorowi serwisu sprawnyfachowiec.pl informacje o zawartym porozumieniu i wówczas utwór może pozostać w serwisie sprawnyfachowiec.pl na sprzedaż w zakresie dostępnych pól eksploatacji. W takiej sytuacji przy utworze umieszczana jest informacja o dostępnej licencji niewyłącznej.
10. Użytkownik sprzedający utwór udziela zgody Użytkownikowi kupującemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz rozpowszechnianie utworu.
11. Twórca Utworu zachowuje prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem albo do udostępnienia utworu anonimowo.
12. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzymuje powiadomienie na swoim koncie w serwisie sprawnyfachowiec.pl o dokonaniu zakupu utworu oraz otrzymuje powiadomienie na podany przy rejestracji adres email wraz z informacją.
 
§ 14
Kupno utworu
1. Użytkownik zarejestrowany w serwisie sprawnyfachowiec.pl posiadający aktywne konto wydawcy może zakupić utwór umieszczony w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
2. Poprzez kupno utworu rozumie się umowę zawartą między Użytkownikiem wydawcą a Użytkownikiem wystawiającym utwór na sprzedaż. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie jest stroną umowy.
3. W celu zakupu danego utworu wystawionego na sprzedaż Użytkownik posiadający aktywne konto wydawcy wybiera utwór z pośród utworów wystawionych na sprzedaż i aktualnie dostępnych, a następnie potwierdza chęć zakupienia utworu klikając w ikonę „kup utwór”.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży Utworu dochodzi w momencie dokonania przez
Użytkownika posiadającego konto wydawcy płatności za dany utwór. Za datę dokonanie płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie właściciela serwisu lub otrzymanie informacji od Operatora płatności sms lub płatności systemu PayU otrzymaniu wpłaty.
5. W momencie sprzedaży Użytkownik wystawiający utwór na sprzedaż lub wykonujący utwór w ramach zlecenie zamów redaktora, zamów artykuł, co do zasady przenosi na Użytkownika wydawcę kupującego lub zamawiającego Utwór całość praw majątkowych do Utworu na wszystkich znanych w dniu jej sprzedaży polach eksploatacyjnych. Dotyczy to również utrwalania i zwielokrotniania zakupionego lub zamówionego Utworu i rozpowszechniania poprzez publiczne jego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Użytkownik sprzedający lub wykonujący zlecenie w ramach zamów redaktora zamów artykuł Utwór przenosi na Użytkownika wydawcę kupującego lub zamawiającego Utwór prawo do wykonywania autorskich praw zależnych. Strony umowy sprzedaży lub zlecenia mogą odmiennie uregulować nabycie praw autorskich do utworu na mocy osobnego porozumienia.
6. W zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają dla ważności transakcji dopełnienie określonych wymogów co do formy ( forma pisemna pod rygorem nieważności dla przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu lub udzielenia licencji wyłącznej na korzystanie z Utworu) wówczas za pośrednictwem portalu sprawnyfachowiec.pl transakcja ta zostanie potwierdzona w przypisanej formie niezwłocznie przez Użytkownika wydawcę oraz przez Użytkownika redaktora.
 
§ 15
Zamówienie artykułu, zamówienie redaktora
1. Użytkownik zarejestrowany i posiadający aktywne konto wydawcy może zamówić artykuł, materiał dziennikarski lub redaktora za pośrednictwem serwisu sprawnyfachowiec.pl.
2. W celu złożenia zamówienia na określony artykuł, tekst lub materiał dziennikarski lub zamówienia usługi redaktora. Użytkownik zobowiązany jest zalogować się na konto wydawcy. Po zalogowaniu się Użytkownik wypełnia formularz zamów artykuł lub formularz zamów redaktora.
3. Użytkownik wypełniając formularz zamów artykuł lub zamów redaktora zamieszcza niezbędną specyfikację zamówienia, określając m.in. temat, zagadnienie, minimalną ilość znaków oraz czas realizacji, a także określa okres ważności zamówienia to jest okres, przez który Użytkownik posiadający aktywne konto standard może potwierdzić przyjęcie zamówienia. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia może w w nim, określić Użytkowników, do których skierowane jest zamówienie np. poprzez określenie kategorii np. artykuł sportowy, bądź poprzez określenie miejsca np. województwo wielkopolskie.
4. Wypełniając formularz Użytkownik określa wynagrodzenie netto ( cenę netto) za wykonanie zlecenia. Do ceny netto doliczana jest prowizja właściciela serwisu sprawnyfachowiec.pl oraz należne podatki i opłata za obsługę finansową.
5. Po wypełnieniu formularza Użytkownik zatwierdza zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika zamówienie zostaje umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonej części serwisu sprawnyfachowiec.pl.
6. Serwis sprawnyfachowiec.pl po złożeniu zamówienia i jego zatwierdzeniu przez Użytkownika, przesyła informację o złożonym zamówieniu do zarejestrowanych Użytkowników posiadających aktywne konto standard, którzy na swoim koncie wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o złożonych zamówieniach przez Użytkowników posiadających aktywne konto wydawcy oraz wskazali wybraną przez Użytkownika posiadającego aktywne konto wydawcy specjalizację lub obszar działania.
7. Użytkownik wydawca po zalogowaniu się na swoje konto może wybrać, do których Użytkowników posiadających aktywne konto zostanie przesłana informacja o złożonym zamówieniu.
8. W przypadku niedokonania wyboru przez Użytkownika Wydawcy Użytkowników, do których ma zostać przesłana informacja o złożonym zamówieniu serwis sprawnyfachowiec.pl zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru Użytkowników posiadających aktywne konto standard, którym prześle zamówienie. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie otrzymania informacji o danym zamówieniu.
9. Informacje o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia otrzymuje Użytkownik składający zamówienie.
10. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Użytkownik wydawca może kontaktować się indywidualnie z każdym Użytkownikiem, który potwierdził przyjęcie zamówienia w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia.
11. Użytkownik posiadający aktywne konto wydawcy po wybraniu Użytkownika posiadającego konto standard i zleceniu mu realizacji zamówienia uiszcza opłatę za zlecenie zgodnie z ustaloną ceną na podstawie ust. 4 niniejszego §.
12. Użytkownik posiadający aktywne konto standard, który przyjął zlecenie zobowiązuje się do wykonania zlecenia z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem Użytkownika wydawcy, w szczególności do dochowania terminu wykonania zlecenia, ustalonych ilości znaków i innych wymagań uzgodnionych przez Użytkowników.
13. Użytkownik przyjmujący zlecenie nie może bez zgody Użytkownika wydawcy powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
14. Po dokonaniu opłaty Użytkownik posiadający aktywne konto wydawcy ma prawo zlecenia Użytkownikowi realizującemu zlecenie wykonanie koniecznych zmian redakcyjnych oraz określa termin, do kiedy ma nastąpić wykonanie zmian redakcyjnych.
15. Użytkownik wydawca może sam zaproponować zmiany w przygotowanym przez Użytkownika wykonującego zlecenie utworu, wówczas Użytkownik wydawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Użytkownika wykonującego zlecenie do wprowadzenia zmian w utworze, chyba że strony postanowiły inaczej w uzgodnieniach.
16. W takiej sytuacji Użytkownicy mogą wymieniać się korespondencją za pośrednictwem portalu sprawnyfachowiec.pl. Korespondencja jest przesyłana na konto Użytkownika. Powiadomienie o przychodzącej korespondencji przychodzi na adres poczty email Użytkownika podany podczas rejestracji w serwisie.
17. Do zawarcia umowy zlecenia dochodzi w chwili dokonania przez Użytkownika posiadającego konto wydawcy płatności za dany utwór. Stroną umowy zlecenia są Użytkownicy. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie jest stroną umowy zlecenia. Za datę dokonania płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie właściciela serwisu lub otrzymanie informacji od Operatora płatności sms lub płatności systemu PayU otrzymaniu wpłaty.
18. Użytkownik wydawca ma prawo do wykonania jednej korekty Utworu chyba, że strony postanowiły inaczej w dodatkowych uzgodnieniach.
19. Użytkownik przygotowujący zlecenie udziela Użytkownikowi wydawcy zgody do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz rozpowszechniania opracowań utworu.
20. Po wykonaniu zlecenia i wprowadzeniu bądź akceptacji zmian Użytkownik przygotowujący zlecenie informuje portal o wykonaniu zlecenia.
21. Serwis sprawnyfachowiec.pl po otrzymaniu informacji o wykonaniu zlecenia przekaże na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownikowi przygotowującemu zlecenie wynagrodzenie (cenę) określone zgodnie z ust. 4 niniejszego §.
 
§ 16
Forum sprawnyfachowiec.pl
1. W ramach działania serwisu sprawnyfachowiec.pl jest utworzone forum, na którym Użytkownicy mogą zamieszczać wypowiedzi na określone tematy.
2. Dodawać wypowiedzi na forum może każdy Użytkownik, również Użytkownik nie posiadający konta w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
3. Zabrania się między innymi dodawać wypowiedzi sprzecznych z polskim lub międzynarodowym prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, dyskryminujących, o charakterze pornograficznym, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniające do popełnienia przestępstwa, naruszających zasady wyrażone w niniejszym regulaminie.
4. Administrator serwisu ma prawo usunąć wypowiedź lub cały temat bez podania przyczyny. Decyzje Administratora w tym zakresie nie podlegają odwołaniu.
5. Administrator serwisu sprawnyfachowiec.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych na forum przez Użytkowników. Za treść każdej wypowiedzi odpowiada jej autor.
6. Każdy Użytkownik może dodać post w istniejącej grupie tematycznej, bądź utworzyć nową grupę tematyczną.
7. Administrator usuwać będzie wypowiedzi Użytkowników, które nie będą pokrywały się z tematem Forum lub charakterem tematu w grupie, w której zostały dodane.
8. Usuwane będą tematy i posty zamieszczone wielokrotnie.
9. Usuwane będą posty reklamujące serwisy lub wydawnictwa konkurencyjne względem działań serwisu sprawnyfachowiec.pl.
 
§ 17
Odpowiedzialność za publikowane utwory
1. Użytkownicy zarejestrowani i posiadający aktywne konto standard, którzy umieszczają utwory w serwisie sprawnyfachowiec.pl oświadczają, że posiadają pełne i pozbawione wad prawo do umieszczonych przez nich w serwisie sprawnyfachowiec.pl utworów.
2. Administrator serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ingeruje w treść zamieszczonych w serwisie utworów. Całkowita odpowiedzialność za umieszczone utwory, w tym utwory wystawione na sprzedaż lub przygotowane na zlecenie w ramach usługi zamów redaktora, zamów artykuł ponosi Użytkownik umieszczający w serwisie utwory.
3. Użytkownik umieszczający w serwisie sprawnyfachowiec.pl utwory gwarantuje, że umieszczone przez niego utwory są pozbawione wszelkich wad prawnych, a w szczególności:
a. nie naruszają przepisów prawa w szczególności prawa autorskiego, prasowego i innych praw własności intelektualnej;
b. nie zawierają treści niedozwolonych w świetle prawa polskiego, m.in. takich jak: treści rasistowskie, faszystowskie, nakłaniające do przemocy i inne;
c. nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego;
d. nie godzą w interesy serwisu sprawnyfachowiec.pl.
4. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada Użytkownik.
 
§ 18
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych utworów i przygotowywanych na zlecenie w ramach usług zamów redaktora, zamów artykuł przez Użytkowników zarejestrowanych oraz nie przejmuje w żadnym momencie majątkowych praw autorskich do publikowanych utworów.
2. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania i naprawienia szkody na rzecz Użytkownika kupującego lub zamawiającego utwory od Użytkowników zarejestrowanych i posiadających aktywne konto standard z tytułu strat, wyrządzenia szkody w związku z nabyciem i publikacją utworu posiadającego wady oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia.
3. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące szkody, w tym strat związanych z nabyciem i publikacją utworu posiadającego wady obciążają Użytkownika, który umieścił utwory w serwisie sprawnyfachowiec.pl lub przygotował utwór na zlecenie Użytkownika zarejestrowanego posiadającego aktywne konto wydawcy obciążają Użytkownika zarejestrowanego (redaktora) umieszczającego bądź wykonującego zlecenie w serwisie sprawnyfachowiec.pl.
4. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych za pośrednictwem serwisu sprawnyfachowiec.pl.
5. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników, wypowiedzi, informacji umieszczanych na forum sprawnyfachowiec.pl.
6. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń oraz wydarzeń spowodowanych treściami zawartymi w Utworach udostępnionych w serwisie oraz treściami umieszonymi przez Użytkowników w ramach funkcjonowania serwisu sprawnyfachowiec.pl, które nie pochodzą bezpośrednio od Administratora serwisu.
7. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń skierowanych przez osoby fizyczne lub prawne, związanych z opublikowaniem danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane, zdjęcia, wizerunek itp.
8. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane awarią sprzętu lub oprogramowania, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników również wówczas, gdy spowodują one utratę danych na Kontach Użytkowników.
9. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie odpowiada w przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku do Użytkownika serwisu, który opublikował Utwór, do którego nie miał pełni lub części praw autorskich. Użytkownik, który opublikował sporny Utwór poniesie wszelkie koszty i zobowiązania na rzecz poszkodowanego zgłaszającego roszczenia.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie Utworów zamieszczonych w serwisie.
11. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową przerwę techniczną uniemożliwiającą korzystanie przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z implementowanych zmian i ulepszeń serwisu. Użytkownicy będą każdorazowo powiadamiani o przerwach technicznych oraz o czasowym zakresie ich trwania.
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku łamania prawa bądź podejmowania działań skutkujących wyrządzenie szkody w serwisie, w szczególności Użytkownik odpowiada za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
13. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
14. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za włamania do systemu i poczty elektronicznej wykorzystywanych przez Użytkownika, a także za przejęcia przez osoby trzecie danych takich jak: hasła i/lub login.
 
§ 19
Opłaty, prowizje, płatności
1. Dostęp do serwisu sprawnyfachowiec.pl jest bezpłatny dla wszystkich Użytkowników.
2. Publikacja Utworów w serwisie sprawnyfachowiec.pl jest bezpłatna.
3. Wystawienie na sprzedaż Utworu jest bezpłatne.
4. Usługa zamów redaktora/ zamów artykuł jest usługą płatną.
5. Opłata pobierana jest przez serwis sprawnyfachowiec.pl w momencie zawarcia umowy sprzedaży Utworu lub umowy zlecenia w ramach usługi zamów artykuł, zamów redaktora pomiędzy Użytkownikami posiadającymi konto standard a Użytkownikami posiadającymi konto wydawcy. W/w opłata jest doliczana do ceny netto utworu lub zlecenia w ramach usługi zamów redaktora, zamów artykuł.
6. Do ceny netto doliczane są również należne podatki oraz opłaty związane z obsługą finansową transakcji.
7. Wysokość w/w opłaty naliczana jest automatycznie przez serwis sprawnyfachowiec.pl i dodawana do ceny netto Utworu w momencie wystawienia na sprzedaż Utworu przez Użytkownika posiadającego konto standard lub wprowadzenia zamówienia na usługę zamów redaktora, zamów artykuł.
8. Cena widoczna w serwisie sprawnyfachowiec.pl dla Użytkowników jest to cena brutto.
9. Wysokość opłat regulowana jest przez cennik. Właściciel serwisu sprawnyfachowiec.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w cenniku.
10. Należności za usługi świadczone przez serwis sprawnyfachowiec.pl można regulować przy użyciu form płatności:
      a. Mini płatności – płatności dokonywane za pośrednictwem wiadomości sms;
      b. Kart kredytowych;
      c. Systemy płatności Pay-U;
      d. Przelewy online.
11. Za sprzedaż Utworów lub wykonanie zlecenia w ramach usługi zamów redaktora, zamów artykuł dodanych przez Użytkownika posiadającego aktywne konto standard, Użytkownik otrzymuje środki pieniężne (cenę netto) ustaloną na zasadach określonych w Regulaminie.
12. Środki pieniężne zostaną przekazane po zgłoszeniu żądania przez Użytkownika za pośrednictwem swojego profilu poprzez użycie narzędzi systemowych w profilu na rachunek wskazany przez Użytkownika posiadającego aktywne konto standard przy zgromadzeniu co najmniej 100 (stu) złotych brutto na koncie Użytkownika, jednocześnie istnieje możliwość wypłaty wcześniej zgromadzonych środków za sprzedane Utwory lub wykonane zlecenia, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty środków to kwota 20 (dwadzieścia) złotych brutto.
13. Użytkownik będący zarejestrowanym płatnikiem VAT wystawi na rzecz właściciela serwisu sprawnyfachowiec.pl fakturę na zgłoszoną kwotę do wypłaty z 14 dniowym terminem płatności i prześle ją do administratora serwisu za pośrednictwem formularza znajdującego się na profilu Użytkownika.
14. Użytkownik nie będący zarejestrowanym płatnikiem VAT wystawi na rzecz portalu rachunek z 14 dniowym terminem płatności może skorzystać z opcji na profilu automatycznego generowania rachunku. Rachunek ten zostanie przesłany przez Użytkownika do Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl za pośrednictwem formularza znajdującego się na profilu Użytkownika.
15. Środki zostaną wypłacone Użytkownikowi w terminie 14 dniowym od otrzymania poprawnie wypełnionej faktury lub rachunku.
16. Użytkownik wypłacający środki z serwisu sprawnyfachowiec.pl zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich należności publicznoprawnych we własnym zakresie.
 
§ 20
Reklamacje
1. Każdy Użytkownik serwisu sprawnyfachowiec.pl może złożyć reklamację dotyczące działania serwisu i usług świadczonych w ramach serwisu.
2. Reklamacja powinna zawierać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz powód jej zgłoszenia.
3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na podany adres email w formularzu kontaktowym lub w formie pisemnej na adres Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl.
4. Administrator rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. Czas rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony o czas niezbędny do udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika, o czym serwis sprawnyfachowiec.pl poinformuje Użytkownika składającego reklamacje. 
5. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto wydawcy kupujący artykuł lub zamawiający artykuł w ciągu 4 dni od  otrzymania treści artykułu może złożyć reklamację dotyczącą kupionego artykułu lub zamówionego artykułu, materiału dziennikarskiego. Reklamacja ta może dotyczyć stylistyki, formy, a nie treści artykułu.
6. Użytkownik zarejestrowany składający reklamację dotyczącą  kupionego bądź zamówionego artykułu przesyła tą reklamację na adres email w formularzu kontaktowym lub w formie pisemnej na adres Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl
7. Administrator serwisu przesyła w/w reklamację do użytkownika redaktora.
Z dniem 18.03.2015 r. w § 20 pkt 8 zmianie ulega termin odniesienia się do złożonej reklamacji z 14 dni na 4 dni.
8. Użytkownik redaktor zobowiązany jest odnieść się w terminie 4 dni do złożonej reklamacji poprzez przesłanie odpowiedzi na adres email w formularzu kontaktowym lub w formie pisemnej na adres Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl
9. Administrator po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację od Użytkownika redaktora przesyła ją niezwłocznie użytkownikowi wydawcy.
§ 21
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kieszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ABITON” Marcin Kieszniewski ul. Jacka Malczewskiego 15, 62-510 Konin, NIP 6652633875, REGON 302620068.
2. Administrator przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa Użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Administrator w tym celu wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.
3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna i zarazem niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl.
4. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o świadczeniu usług w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl.
5. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług w ramach serwisu sprawnyfachowiec.pl.
6. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikowania i edycji.
7. Zakres zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ustawie zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn zm.) w celu korzystania z serwisu internetowego i świadczenia przez Administratora usług.
8. Dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie sprawnyfachowiec.pl są wykorzystywane do celów marketingowych, księgowych oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem serwisu sprawnyfachowiec.pl w ramach działania serwisu, korzystania z usług serwisu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
10. Administrator w celu świadczenia niektórych usług w ramach serwisu internetowego może żądać weryfikacji podanych danych osobowych, przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego dane osobowe. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne.
11. Administrator w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika może wezwać Użytkownika do weryfikacji tych danych lub usunięcia nieprawdziwych danych. Administrator do czasu aktualizacji danych przez Użytkownika może ograniczyć lub zablokować dostęp do niektórych usług Serwisu sprawnyfachowiec.pl.
12. Serwis sprawnyfachowiec.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz zabezpieczeniem poprawności transakcji.
13. Szczegóły ochrony danych osobowych podane są w „Polityce Prywatności” umieszczonej na stronie www.sprawnyfachowiec.pl.
 
§ 22
Postanowienia końcowe
1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w serwisie sprawnyfachowiec.pl na stronie www.sprawnyfachowiec.pl Zarejestrowani Użytkownicy otrzymują treść zmienionego regulaminu na adres email podany przy rejestracji.
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na swoje konto na stronie www.sprawnyfachowiec.pl z chwilą wejścia w życie zmian w Regulaminie zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z serwisem sprawnyfachowiec.pl.

                                                                     Wprowadzone zmiany

Z dniem 18.03.2015r. w § 20 pkt 8 zmianie ulega termin odniesienia się do złożonej reklamacji z 14 dni na 4 dni.
§ 20 Reklamacje
8. Użytkownik redaktor zobowiązany jest odnieść się w terminie 4 dni do złożonej reklamacji poprzez przesłanie odpowiedzi na adres email w formularzu kontaktowym lub w formie pisemnej na adres Administratora serwisu sprawnyfachowiec.pl
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły